از سال 1373 فكر تأسيس دانشگاهي كه واحدهاي درسي را به شكل علمي-كاربردي و در قالب بسته هايي كه پودمان ناميده مي شد ارائه دهد به طور مشترك توسط بخش آموزش خانه كارگر و سازمان فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي پيگيري مي شد تا اينكه در قانون برنامه دوم به صراحت برگزاري دوره هاي پودماني براي كارمندان و كاركنان تجويز گرديد دانشگاه جامع علمي-كاربردي از سال 1381 اولين سرفصل هاي پودماني را بر اساس آنچه كه پيش تر توسط سازمان فني و حرفه اي و خانه كارگر ارائه گرديده بود طراحي و با تغييراتي همان مدل را اساس كار خود قرار داد خانه كارگر به واسطه سابقه از اولين نهادهايي بود كه مجوز تأسيس دانشگاه علمي-كاربردي را در پنج مركز تهران، اصفهان، تبريز، قائم شهر و شيراز دريافت و همزمان اقدام به دانشجوگيري از ميان كارگران عضو خانه كارگر كرد به دنبال استقبال فراوان كارگران و عدم امكان جذب همه آنان در ابتدا ثبت نام و ورود به كلاس سهميه بندي گرديده و مطابق پيش ثبت نام هاي صورت گرفته افراد در پودمان هاي مختلف به اين مجموعه پيوستند. مركز علمي كاربردي طالقاني كه به جاي مركز دانشگاه كار تهران قد علم كرده بود توانست در سال اول فعاليت خود بيش از 8 هزار دانشجو را ثبت نام و حدود 5 هزار نفر از آنان تا پايان اولين دوره پودماني در آزمون جامع شركت و گواهينامه دريافت كردند مراكز ديگر نيز به تدريج توسعه يافته و طي تقريبا 12 سال فعاليت اكنون شمار دانشجويان 22 مركز اين دانشگاه بيش از 25 هزار نفر است.

دانشــگاه جــامع علمــي- كــاربردي يكــي از دانشــگاه هــاي وابســته بــه وزارت علــوم ، تحقيقــات وفناوري اسـت كـه بـا هـدف ارتقـاء سـطح مهـارت شـاغلين بخشـهاي مختلـف اقتصـادي و افـزايش مهـارت هاي حرفه اي فارغ التحصيلان مركـز آمـوزش كـه فاقـد تجربـه اجرايـي مـي باشـند تشـكيل و بـا بكـارگيري و سازمان دهـي امكانات،منـابع مـادي وانسـاني دسـتگاه هـاي اجرايي،نسـبت بـه برگـزاري دوره هـاي علمـي – كاربردي در مقاطع كارداني و كارشناسي اقدام مي كند.

دانشگاه جـامع علمـي – كـاربردي تنهـا متـولي نظـام آمـوزش عـالي علمـي – كـاربردي اسـت كـه زيـر نظـر وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اداره مـي شـود. هـدف دانشـگاه جـامع فـراهم آوردن موجبـاتي اسـت كـه مشاركت سـازمانها و دسـتگاههاي اجرايـي دولتـي و غيـر دولتـي را بـراي آمـوزش نيـروي انسـاني متخصـص و مـورد نيــاز بخشـهاي مختلــف اقتصـادي، اجتمــاعي و فرهنگـي كشــور مـي باشــد بـه نحــوي كـه دانــش آموختگان بتوانند براي فعاليتي كه به آنها محول مي شود. دانش و مهارت لازم را كسب نمايند. دانشــگاه جــامع مســووليت برنامــه ريــزي، ســازماندهي، پشــتيبانيهاي كارشناســي، عمليــاتي، اطلاعــات و سياستگذاريهاي كلان و نيز نظارت و ارزشيابي مراكز و موسسات علمي-كاربردي را بر عهده دارد