معادلسازي دروس

دروسی که پذیرفته شدگان قبلاً در دانشگاه ها یـا مراکـز دیگـر یـا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند، با رعایت شرایط زیر با تایید گروه آموزشی و شـوراي مرکـز مجـازاست:

1ـ دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به پذیرش و ادامه تحصیل در رشته جدید باشد.

2ـ محل تحصیل قبلی و مدارك تحصیلی آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یـا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شوراي عالی انقلاب فرهنگی باشد.

3ـ محتواي آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشـی مرکز و تایید نهایی شوراي مرکز پذیرنده، اشتراك محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس کمتـر از12 نباشد. براي دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروس بین 10 تا 12 نیز قابل پذیرش است.

تبصره 2– نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیم سال محسـوب نمـی شـودولی در محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره 3– به ازاي هر 12 تا 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشـجو ، یـک نـیم سـال تحصـیلی ازحداکثر مدت مجاز تحصیل وي کاسته میشود.

تبصره 4– معادلسازي دروس صرفا در شیوه هاي آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت می گیرد: الف) واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره هاي حضوري، نیمه حضوري یا غیرحضوري.

ب) نیمه حضوري به نیمه حضوري یا غیرحضوري ج) غیرحضوري به غیرحضوري

تبصره 5– دروس عمـومی، اصـلی، پایـه و تخصصـی دانشـجویان انصـرافی، محـروم از تحصـیل و دانشآموخته دانشگاه هاي دولتی، دانشگاه فنی و حرفه اي و علمی-کـاربردي (ترمـی و پودمـانی) درصورت پذیرش در دانشگاه، به نحوي معادلسازي می گردد کـه دانشـجویان در دوره جدیـد حـداقل25 واحد درسی ثبت نام نموده و بگذرانند.

تبصره 6– فقط دروس عمومی و پایـه دانشـجویان انصـرافی، محـروم از تحصـیل و دانـش آموختـه دانشگاه هاي آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، قابل معا دلسازي می باشد.

تبصره 8– شوراي مرکز می بایست در اولین نیم سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، حـداکثر تـادو هفته پس از اتمام مهلت ثبت نام و تا زمان حذف و اضافه پس از بررسی محتـواي دروس، تعـداد واحد (یکسان و یا تعداد واحد بیشتر به کمتر) و نمرات اکتسابی و مقاطع تحصـیلی (هـم سـطح، از مقطع تحصیلی بالا به پایین، از مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته و از مقطع کارشناسی پیوسـتهبه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) درصورت مطابقت، نسبت به معادل سازي دروس اقدام نماید.

تبصره 9– آن دسـته از دانشـجویانی کـه داراي مـدرك بـین مقطعـی کـاردانی بـوده و در مقطـع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته میشوند، چنانچه واحدهاي درسی بیشتر از مقطـع کـاردانی گذرانـده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و نمره 12 با نظر گروه آموزشی و شوراي مرکز قابل معادلسازي است.

تبصره 10–درصورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو در مرکز مبداء که نمرات آن ها 12 و یـابالاتر است؛ پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهاي با نمره کمتر از 12، بر عهده مرکز مقصد می باشد.

تمام نمرات درسی دانشجو (چه در مرکز مبداء و یا مقصد) اعم از قبولی و یا ردي و سوابق آموزشـی دانشجوي انتقالی، عیناً درکارنامه دانشجو ثبت ونمرات دروس پذیرفتـه شـده در محاسـبه میـانگین کل محسوب می شود .

تبصره 12– معادلسـازي دروس کـاربینی ، کـارورزي 1 و 2 و مهـارت هـاي مشـترك صـرفاً بـرايدانشجویان انصرافی و اخراجی دوره هاي علمی- کـاربردي مجـدداً در همـان مقطـع و همـان رشـتهگرایش با سرفصل مصوب پذیرفته شده باشند امکا نپذیر است.