مر خصی تحصیلی

دانشجو میتواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیم سال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. تبصره1 ـ شوراي مرکز میتواند با رعایت سقف مـدت مجـاز تحصـیل دانشـجو، نسـبت بـه صـدورمرخصی تحصیلی وي تصمیم بگیرد. تبصره2– مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیم سال تحصیلی و بدون احتسـاب در سـنوات تحصـیلی است و مرجع تصمیم گیري آن شوراي استان میباشد. در این صورت شوراي مرکز مـی بایسـت نظـرخود را براي تصمیم گیري به شوراي استان ارسال نماید. تبصره 3–کمیسیون موارد خاص دانشگاه به عنوان مرجع رسیدگی به تقاضـاي کتبـی دانشـجویان مستند به گواهی پزشک متخصص با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنـان حـداکثر بـه مدت پنج نیم سال (یک نیم سال قبل از زایمان و چهار نـیمسـال بعـد از زایمـان ) در کلیـه مقـاطع تحصیلی تعیین می گردد.

تبصره 4– بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند: ماموریت همسر یا والدین و …) حـداکثرتا دو نیم سال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شـو راي اسـتان اسـت. دانشـجو می تواند با تشخیص شوراي استان از مجموع مرخصی هاي مذکور بهرهمند شود.

تبصره 5– در صورتی که مرخصی براي معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یـا آلام متـاثر ازآن باشد با ارائه مدارك مربوط و تایید شوراي استان دانشگاه، آن نـیم سـال جـزو سـنوات تحصـیلی دانشجو محسوب نمی شود.

ماده 26– تقاضاي مرخصی تحصیلی باید حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد هر نـیم سـال،توسط دانشجو به شوراي آموزشی مرکز اعلام گردد.

تبصره 1– مرکز موظف است پس از کسب نظر از شـوراي مرکـز و قبـل از اتمـام مهلـت انتخـاب واحد، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را به وي ابلاغ نماید.