حذف پزشکی

چنانچه دانشجویی به دلیل بیماري و یا بروز حادثه اي ناگوار، قادر به شـرکت در جلسـه امتحان نباشد و تقاضاي حذف پزشکی درس و یا نیم سال را داشته باشد میبایسـت حـداکثر ظـرف مدت 48 ساعت گواهی و مدارك پزشکی را جهت تایید به پزشک معتمد استان ارایه نماید.

حذف اضطراری

درصورت اضطرار، دانشجو می تواند تا مهلت اعلام شده بر اساس تقویم آموزشی مصـوب دانشگاه، فقط یکی از درس هاي صرفا نظـري خـود را تـا دو هفتـه قبـل از شـروع امتحانـات پایـان نیم سال، با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف نماید، مشروط برا این کـه تعـداد واحـدهاي باقیمانـدهوي از 12 واحد کمتر نشود.

حذف 3/16 غیرموجه

اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه و یا در جلسه امتحان پایان نیم سال غیبت داشـته باشد، چنانچه غیبت دانشجو با تشخیص شوراي مرکـز ، غیـرموجـه تشـخیص داده شـود، نمـره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، براي آن درس غیبت موجه منظور می شود. در این صـورت رعایت حدنصاب 12 واحد در طول نیم سال براي دانشجو الزامی نیست ولی نیم سال مذکور به عنوان یک نیم سال کامل جزو سنوات تحصیلی وي محسوب میشـود. اگـر دانشـجو در درسـی بـیش از 3 جلسه غیبت داشته باشد، اجازه حضور در جلسه امتحان را نـدارد.

نکات مهم:

تصمیم گیري در خصوص تقاضاي حذف ترم یا حذف پزشکی بیش از یک ترم بـر عهـده شوراي استان می باشد.

در صورت حضور دانشجو در جلسه امتحان و امضاي صورتجلسه حضور و غیـاب، حـذف درس امکان پذیر نمی باشد.