به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر رضا نوروززاده مدیر کل دفتر برنامه­ ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی از برگزاری نشست گروهی فرایند بازنگری برنامه های درسی این دانشگاه با تاکید بر نقش دبیران کمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی استانی و کارشناسان برنامه ریزی درسی برای هدایت کمیته های علمی- تخصصی بازنگری‌درسی به صورت ویدئو کنفرانس خبر داد. مدیر کل دفتر برنامه ­ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این باره گفت: این دفتر در راستای ارتقاء کیفیت فرایند بازنگری برنامه های درسی با لحاظ دستورالعمل‌ها و ضوابط تکمیل اطلاعات و مستندات، غنی سازی ترکیب اعضای کمیته های بازنگری و تسریع در فرایندها، نشست گروهی برگزارکرد. طی این نشست دکتر نوروززاده سیاست ها و جهت‌گیری‌های حوزه برنامه‌ریزی درسی آموزش های مهارتی، رویکردهای بازنگری برنامه درسی، اهداف بازنگری برنامه درسی و روند بازنگری برنامه های درسی، شیوه های اجرایی و عملیاتی بازنگری برنامه های درسی و انتظارات از واحدهای استانی را تبیین کرد.

در ادامه مهندس جمالزاده معاون مطالعات برنامه های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تبیین مجدد طرح بازنگری برنامه های درسی، در خصوص هماهنگی برای تشکیل کمیته علمی- تخصصی بازنگری، وظایف رئیس کمیته و اعضاء ، نظارت و مستندسازی فرایند بازنگری و فرایند انجام کار کمیته را ارائه کرد. این جلسه با بررسی و پرسش و پاسخ در خصوص مشکلات اجرایی واحدهای استانی پایان یافت.