تغییر رشته آموزشی

ماده 28– دانشجوي دوره هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با داشتن شرایط زیر و فقط یک بار در طول دوره تحصیل بجز اولین نیم سال تحصیلی و صرفاً در تابستان نسبت به ارایه درخواست خود به گروه آموزشی مرکز طبق تقویم آموزشی ارسالی دانشگاه اقدام نماید. شوراي مرکز با ارسال مدارك (فهرست سازمان سنجش، وضعیت تحصیلی دانشجو و تکمیل کاربرگ مربوطه) نسبت به ارسال موضوع به شوراي استان ظرف مدت مشخص شده در تقویم آموزشی اقدام می نماید. شوراي استان نیز می تواند درخصوص تغییر رشته یا گرایش تحصیلی با رعایت شرایط و ضوابط زیر، اقدام نماید:

وجود رشته یا گرایش مورد تقاضاي دانشجو در همان مرکز
کمتر نبودن معدل کل دانشجو از معدل کل پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان دوره تحصیلی پذیرفته شده.
امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات تحصیلی مجاز باقی مانده.
تبصره 1– تغییر رشته از رشته هاي متمرکز به رشته هاي نیمه متمرکز امکان پذیر نیست.

تبصره 2– دانشجو در هریک از مقاطع تحصیلی، تنها یک بار می تواند تغییر رشته یا تغییرگرایش دهد.

تبصره 3– براي دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کاردانی تغییر رشته با تشخیص شوراي استان حداکثر 2 بار امکان پذیر می باشد.

ماده 29– تغییررشته در مقطع کارشناسی ممنوع است. اما تغییر گرایش در یک زیر گروه مجاز می باشد.

ماده 30– تصمیم گیري در خصوص تغییر رشته در زیر گروه آموزشی بر عهده شوراي مرکز و تغییر رشته در همان گروه آموزشی با شوراي استان، با رعایت قوانین می باشد.

ماده 31– در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد، موافقت با تغییر رشته دانشجو در همان گروه آموزشی و مقطع تحصیلی با نظر شوراي استان انجام می گردد. در این مورد، نیاز به رعایت بندهاي 1 تا 3 ماده 28 نمی باشد.

تبصره- در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل درکلیه رشته هاي گروه آموزشی خود را از دست داده باشد، موافقت با تغییر رشته دانشجو از یک گروه آموزشی به گروه آموزشی دیگر صرفاً با ارسال مدارك و مستندات از طریق شوراي استان و با تایید شوراي بررسی موارد خاص دانشگاه انجام می گردد.

ماده 32– در مواردي که ایجاب می نماید یک دانشجو ضمن انتقال از یک مرکز به مرکز دیگر الزاماً تغییر رشته دهد، انتقال توام با تغییر رشته امکان پذیر است، منوط بر آن که دانشجو شرایط انتقال و تغییر رشته توأمان را داشته و هر دو کار به طور همزمان صورت گیرد. چنانچه رشته مورد نظر در مبدأ نباشد، دانشجو منتقل می شود و سپس تغییر رشته می دهد.

تبصره 1– دانشجویان دوره هاي کاردانی و کارشناسی ترمی که به هر دلیل قادر به ادامه تحصیل با سرفصل رشته پذیرفته شده نیستند، میتوانند با سرفصل جدید دوره هاي کاردانی فنی/کاردانی حرفه اي/ مهندسی فناوري/کارشناسی حرفه اي ادامه تحصیل دهند. مرکز آموزش می تواند نسبت به معادلسازي دروس گذرانده شده و تغییر دوره اقدام نماید.

حرفه اي ادامه تحصیل دهند. مرکز آموزش میتواند نسبت به معادلسازي دروس گذرانده شده و تغییر دوره اقدام نماید.

تبصره 2– دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معاد لسازي می شود و فقط دروسی از وي پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید اشتراك محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از 12 نباشد، در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی میماند.

تبصره 3– در مورد دانشجوي شاهد و ایثارگر، پذیرش دروس با حداقل نمره 10 بنا به تشخیص شوراي استان الزامی است.

ماده 33– تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت می گیرد. ضمنا تغییر رشته از مقاطع تحصیلی بالاتر به پایین تر (در گروه آموزشی و با نظر شوراي بررسی موارد خاص دانشگاه ) بلامانع است. براي این گونه دانشجویان به ازاي هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وي کاسته میشود.

تبصره 1– دانشجوي شاهد و ایثارگري که به تشخیص شوراي استان توانایی ادامه تحصیل در رشته خود را نداشته باشد، می تواند به رشته دیگري در گروه آموزشی مربوط و یا رشته اي در سایر گروه هاي آموزشی تغییر رشته دهد. در صورتی که تغییر رشته منوط به تغییر محل تحصیل باشد، با تایید شوراي استان ، مرکز مقصد ملزم به پذیرش دانشجو میباشد.

تبصره 2– تقاضاي تغییر رشته و انتقال توأم با تغییر رشته دانشجویان در مهلت اعلا م شده از طرف دانشگاه قابل بررسی و تصمیم گیري است.

تبصره 3- اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته تحصیلی جدید در زمان تعیین شده به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی میگردد.