انتقالی و مهمان

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته ومقطع تحصيلي است .

انتقال هر دانشجو به هر يک از دانشگاه هاي استان تهران ممنوع است.

انتقال دانشجو به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد در دو استان بلامانع مي باشد .

مدارك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود ودر آن مدرك تعداد واحد هاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد ها در دانشگاه هاي مبدأ ومقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود .

انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يكبار مجاز است .

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذارنده باشد .

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تكدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

واحد هايي راكه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذارند، دانشجو باید کارنامه مهمانی خود را با مهر و امضا دانشگاه مقصد جهت ثبت نمرات به دانشگاه مبدا تحویل دهد و مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.